Eigen huis

Het kopen of verkopen van een eigen woning veelal een grote financiële en emotionele stap. Indien u overweegt een woning te kopen of te verkopen, is het verstandig contact met ons op te nemen, ook als u een makelaar inschakelt. Schakelt u geen makelaar in dan kunnen wij u met het opstellen van de koopovereenkomst van dienst zijn.

In de koopovereenkomst kunt u de notaris aanwijzen die de eigendomsoverdracht van de woning regelt. Op de in de koopovereenkomst afgesproken datum wordt de woning in eigendom overgedragen aan koper (op naam gezet). Dit gebeurt door middel van een akte van levering.

De betaling van de koopsom kan (gedeeltelijk) plaatsvinden via een hypothecaire geldlening. De bank zal de benodigde stukken (hypotheekopdracht) verstrekken. Wij zorgen dan dat de akte wordt opgemaakt.


Koopovereenkomst

Indien u - voordat u een woning koopt of verkoopt - bij ons informeert naar een koopovereenkomst, kunnen wij u adviseren omtrent de juridische zaken waarop u moet letten. In de praktijk is het overeenkomen van de prijs slechts één van de belangrijkste punten.


Verder moet u denken aan de volgende punten:

Kleven er nog rechten van anderen aan de woning (bijvoorbeeld recht van overpad, recht van eerste koop en dergelijke); moet er financiële zekerheid worden gegeven om aan te tonen dat partijen hun verplichtingen uit de overeenkomst na kunnen komen (waarborgsom/bankgarantie); blijven er goederen achter in de woning; regeling omtrent schade tussen het tekenen van de koopovereenkomst en de akte van levering; wat weet u van eventuele bodemverontreiniging en asbest; wanneer krijgt de koper de sleutel/wordt hij eigenaar; hoe lost u problemen op die achteraf ontstaan; onder welke omstandigheden kunnen koper of verkoper zonder boete nog van de overeenkomst af; wie betaalt de overdrachtsbelasting en de kosten van de notaris.

Nadat u de gemaakte afspraken aan ons heeft doorgegeven, maken wij een eerste ontwerp van de koopovereenkomst.

Vervolgens wordt u uitgenodigd om bij ons op kantoor om de tafel te komen zitten. Wij geven dan een (juridische) toelichting op de gemaakte afspraken. Eventuele problemen kunnen snel worden opgelost, omdat beide partijen aanwezig zijn. Aansluitend zal de koopovereenkomst worden ondertekend.


Akte van levering

In de akte van levering worden de afspraken die u eerder heeft vastgelegd in de koopovereenkomst uitgevoerd. Via deze akte gaat de eigendom van een onroerend goed over. In deze akte wordt vastgesteld dat de koopprijs wordt betaald en gaan alle rechten en verplichtingen met betrekking tot de onroerende zaak over op de nieuwe eigenaar. Doorgaans gaat het risico op de dag van ondertekening over. De koper moet de onroerende zaak dan ook verzekerd hebben.

Na ondertekening van de akte, wordt een afschrift van de akte naar het kadaster gemaild via een beveiligde verbinding. Na de bevestiging van het kadaster van de ontvangst controleren wij nogmaals de tenaamstelling, de eventueel bestaande hypotheken en of er geen beslag is gelegd. Na deze controle vindt de financiële afwikkeling plaats.


Hypotheekakte

Financiering kan via een hypothecaire geldlening plaatsvinden. Het ontvangen van het geld en het aangaan van de verplichtingen wordt vastgelegd in de hypotheekakte. Via de hypotheek krijgt de financier de zekerheid om uw onroerend goed te mogen verkopen voor het geval er niet aan de verplichtingen wordt voldaan.

Vaak worden in deze akte ook de zogenaamde leningsbepalingen vastgelegd. Een aantal financiers legt deze leningsbepalingen in een apart document vast. Hierbij moet u denken aan;
welk bedrag leent u, het rentepercentage waartegen u het geld leent, hoe lang loopt de lening, hoe lang staat de rente vast, hoe en wanneer moet u de lening aflossen, hoe zijn de eventuele overlijdensrisicoverzekeringen geregeld.

Mochten er nog kredieten of persoonlijke leningen moeten worden afgelost, dan kunnen wij daarvoor zorgdragen. Als er levensverzekeringen aan de hypotheek zijn verbonden, kijken wij naar uw persoonlijke situatie. Dit kan van belang zijn met het oog op de betaling van erfbelasting.

Een afschrift van de akte wordt naar het kadaster gebracht. Na de bevestiging van het kadaster van de ontvangst controleren wij nogmaals de tenaamstelling, de eventueel bestaande hypotheken en of er geen beslag is gelegd. Na deze controle vindt de financiële afwikkeling plaats.

De hypotheek is niet de geldlening maar de zekerheid die de financier krijgt dat uw onroerend goed verkocht kan worden. Als u niet aan uw verplichtingen voldoet heeft de financier het recht om het onderpand te verkopen en van de opbrengst de schulden te betalen.


Appartementsrechten

Een appartementsrecht is het recht om een gedeelte van een gebouw zelfstandig te gebruiken. Dit kan een woonappartement, bedrijfsruimte of een (bijbehorende) parkeerplaats zijn. Alle appartementseigenaren zijn samen eigenaar van het hele gebouw. Zij vormen samen de verplichte Vereniging van Eigenaars.

Iedere appartementseigenaar mag van de "gemeenschappelijke" gedeelten gebruik maken, tenzij in de akte van splitsing anders is vermeld.

In de akte van splitsing staan alle regelingen die van toepassing zijn op alle appartementseigenaren. Ook worden hierin regels vastgelegd met betrekking tot betaling in de kosten van onderhoud van het totale gebouw en omliggende grond en over de collectieve verzekering. Om een reserve op te bouwen voor onderhoudswerkzaamheden worden per periode door iedere eigenaar servicekosten op de rekening van de Vereniging van Eigenaars gestort.

Bij het aankopen van een appartementsrecht is het van belang dat u inzage krijgt in de splitsingsakte en eventueel het huishoudelijk reglement. Voorts dient u op de hoogte te worden gesteld van de collectieve verzekering, de hoogte van de servicekosten, de hoogte van het reservefonds en of er door de Vereniging van Eigenaars is besloten tot een grote uitgave.


Erfdienstbaarheden

Erfdienstbaarheden zijn verplichtingen of rechten die "kleven" aan een onroerende zaak ten opzichte van een andere onroerende zaak. U kunt hierbij denken aan een recht van overpad of afvoer van water.

Een erfdienstbaarheid wordt gevestigd bij notariële akte. Een afschrift van deze akte wordt geregistreerd bij het kadaster. Veelal worden erfdienstbaarheden in de akte van levering gevestigd, zodat alle bepalingen en regelingen in één akte staan vermeld.

Voorts kunnen de inhoudelijke omschrijvingen van de erfdienstbaarheden staan vermeld in een Algemene Akte. In deze akte staan alle regelingen en bepalingen omtrent een bepaalde (nieuwbouw)wijk omschreven. In uw eigen leveringsakte wordt dan naar deze Algemene Akte verwezen.