Testament

Een testament is een notariële akte waarin u bepaalt wat er na uw overlijden met uw vermogen dient te gebeuren. U kunt hierbij denken aan het volgende:


Erfstelling

De wet bepaalt wie uw erfgenamen zijn. U kunt van de wet afwijken door zelf bij testament te bepalen wie uw erfgenamen zijn en in welke verhouding zij van u erven.


Wettelijke verdeling

De wet kent vanaf 1 januari 2003 voor gehuwden en geregistreerd partners de wettelijke verdeling. De wettelijke verdeling zorgt ervoor dat de langstlevende alle tot de nalatenschap behorende goederen in eigendom verkrijgt, zoals bijvoorbeeld het woonhuis, de auto, inboedelgoederen en banktegoeden.
Daar tegenover staat wel dat de langstlevende de verplichting heeft om alle schulden (bijvoorbeeld een hypotheekschuld), de begrafeniskosten en de successierechten te betalen.
Het erfdeel van de kinderen wordt wel berekend, maar niet uitgekeerd. De kinderen krijgen dus een geldvordering op de langstlevende. Deze geldvordering wordt pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende of bij diens faillissement. Over deze vordering wordt een rentevergoeding berekend.
De opeisbaarheidsgronden die de wet noemt kunnen bij testament worden uitgebreid. Ook de hoogte van het rentepercentage kan worden gewijzigd bij testament.
Als één of beide echtgenoten kinderen uit een eerdere relatie hebben kunnen door middel van een testament alle kinderen hetzelfde worden behandelt.
 

Tweetrapstestament

Net als bij een wettelijke verdeling is de bedoeling van een tweetrapstestament dat de langstlevende en de kinderen uiteindelijk erven, maar dat de langstlevende de touwtjes in handen heeft. In veel gevallen is een dergelijk tweetrapstestament niet alleen fiscaal voordeliger, maar ook nog makkelijker (en dus minder kostbaar) uit te voeren bij de afwikkeling van de nalatenschap.


Legaten

Indien u iemand of een instelling een specifiek goed of geldbedrag wenst na te laten kunt u dit regelen via een legaat.


Uitsluitingsclausule

Met het opnemen van een uitsluitingsclausule kunt u voorkomen dat bij echtscheiding of faillissement van een erfgenaam de van u ontvangen erfenis gedeeld dient te worden met de partner van de erfgenamen.


Andere regelingen

Naast bovengenoemde regelingen kunt u nog denken aan:
  • de benoeming van een persoon die uw nalatenschap afwikkelt (executeur). Dit kunnen ook meerdere personen zijn;
  • vastlegging van uw wensen omtrent begrafenis of crematie;
  • voogdij. Wie voedt uw kinderen op als u beiden bent overleden?


Testament wijzigen

Het wijzigen van een testament is alleen mogelijk door het maken van een nieuw testament. Het vernietigen van het bestaande testament is niet voldoende, aangezien het originele testament altijd door de notaris wordt bewaard en bij de afwikkeling van uw nalatenschap door de centrale registratie daarvan bekend zal worden.