Overlijden

Als u komt te overlijden gaan al uw rechten en verplichtingen over op uw erfgenamen. De ''buitenwereld'' weet echter nog niet wie uw erfgenamen zijn. De notaris stelt voor uw erfgenamen vast dat zij inderdaad erfgenaam zijn, zodat zij uw nalatenschap kunnen afwikkelen.


Verklaring van Erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een verklaring van een notaris waarin staat wie is overleden en wie de nalatenschap kan afhandelen. Vaak wordt in deze verklaring ook opgenomen wie de erfgenamen zijn.

Voordat een notaris tot afgifte van een verklaring van erfrecht kan overgaan, wordt een aantal zaken gecontroleerd. Bij het Centraal Testamentenregister wordt gekeken of de overledene een testament heeft gemaakt. Verder wordt een aantal persoonlijke gegevens van de overledene gecontroleerd via de Burgerlijke Stand.

Indien de erfgenamen onderling besluiten dat één van hen namens alle erfgenamen mag handelen, zal de notaris de andere erfgenamen een volmacht toesturen waarin zij deze onderlinge afspraak schriftelijk bevestigen. In het testament kan ook al iemand aangewezen zijn die de nalatenschap zal afhandelen: de executeur.

Afhankelijk van de inhoud en de datum van het opstellen van het testament kan in plaats van een volmacht een verklaring van berusting noodzakelijk zijn. Hieruit blijkt dat de kinderen berusten in de bepalingen die zijn gemaakt in het testament.

Als de notaris alle benodigde gegevens heeft ontvangen, kan de verklaring van erfrecht worden afgegeven. Daarmee kunnen de erfgenamen of de in de verklaring aangewezen persoon de nalatenschap afwikkelen.

Naast het opstellen en afgeven van een verklaring van erfrecht kunnen nog de navolgende zaken aan de orde komen:


Aangifte erfbelasting

Binnen enkele maanden na het overlijden ontvangt één van de erfgenamen een aangiftebiljet voor de erfbelasting. Erfbelasting is een belasting geheven over geërfd vermogen. Uiterlijk acht maanden na het overlijden moet de aangifte worden ingediend. In de aangifte wordt een opgave gedaan van de bezittingen en schulden van de overledene, alsmede een opgave van wie erfgenamen zijn. Enige tijd daarna legt de belastingdienst een aanslag op.

Afhankelijk van de (familie-)relatie van de erfgenamen tot de overledene en de hoogte van het erfdeel kan erfbelasting verschuldigd zijn. De betaling van deze erfbelasting moet binnen twee maanden na de datum van de aanslag plaatsvinden.


Akte van verdeling

Indien bijvoorbeeld één van de erfgenamen minderjarig is, onder bewind is gesteld of wanneer onroerende zaken moeten worden verdeeld zal een akte van verdeling noodzakelijk zijn.

Soms is een akte van verdeling niet noodzakelijk, maar zeer aan te bevelen.

Dit is afhankelijk van onder andere de inhoud van het testament, de samenstelling van de nalatenschap en wie de erfgenamen zijn.


Tenaamstelling woning

Na het overlijden wordt de tenaamstelling van de woning gewijzigd door toevoeging van de aanduiding: "de erven van ..." Dit heeft tot gevolg dat alle (belasting-)aanslagen en heffingen met betrekking tot de woning (zoals onroerende-zaakbelasting en waterschapslasten) gericht worden aan "de erven van ..." Dit kan slechts worden gewijzigd indien een verklaring van erfrecht of de akte van verdeling wordt ingeschreven bij het kadaster.