Stichting en Vereniging

Iedereen in Nederland is wel actief binnen een stichting of vereniging of heeft er zijdelings mee te maken. U bent lid van een sport- of gezelligheidsvereniging, de personeelsvereniging en u doneert of collecteert voor Goede Doelen. Daarnaast zijn er zijn allerlei stichtingen die het maatschappelijk welzijn dienen, denkt u maar aan instellingen voor de gezondheidszorg, u kunt dus ook in dienst zijn van een stichting.


De Stichting

Een stichting richt u op bij notariële akte waarin ook de statuten worden vastgelegd. De wettelijke regels voor een stichting zijn vrij summier. Niettemin is er wel een beperkt aantal voorwaarden dat de wet stelt aan de inhoud van de statuten, zo moet in de naam altijd het woord "stichting" voorkomen. Voor het overige bent u nagenoeg vrij bij het inrichten van de statuten, dit vergt goede begeleiding en daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres.

Een stichting wordt opgericht door één of meer natuurlijke - of rechtspersonen. Het geld dat de stichting bezit dient te worden aangewend om het (belangeloze) Goede Doel na te streven.

Wanneer een Goed Doel in aanmerking wenst te komen voor steun door de overheid (subsidies) is daaraan vaak de voorwaarde verbonden dat het Goede Doel een stichting is of wordt, als stichting is het Goede Doel een rechtspersoon.

Een rechtspersoon heeft, binnen de grenzen van de eigen doelstelling, zelfstandige rechten en verplichtingen. Daarmee kan een stichting onroerend goed in eigendom verwerven en vervreemden, hypotheken nemen, zelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemen, schenkingen ontvangen en ook erfgenaam zijn, alles natuurlijk ten behoeve van het Goede Doel.

Een stichting kan geen leden hebben, dat betekent dat het bestuur in feite de Stichting is. Zo'n bestuur moet zijn bestuurstaak behoorlijk vervullen. Bij onbehoorlijk bestuur zijn alle bestuurders gezamenlijk aansprakelijk tegenover de stichting.


De Vereniging

Oprichting van en vereniging hoeft niet per se via een notariële akte, zo'n niet notarieel opgerichte vereniging heeft geen volledige rechtsbevoegdheid en heet ook wel "informele vereniging".

De bij notariële akte opgerichte vereniging heeft dus wel volledige rechtsbevoegdheid en daarmee zelfstandige rechten en verplichtingen.

Kenmerk van een vereniging is dat er dient te worden samengewerkt, oprichting moet dan ook door minstens twee personen geschieden. Een vereniging mag, naast het verenigingsdoel, ook het maken van winst tot doel hebben. Deze winst mag de vereniging echter niet uitkeren aan haar leden maar ten goede laten komen aan het doel van de vereniging.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en net als bij de stichting moet het bestuur zijn taak behoorlijk vervullen en zijn de bestuurders gezamenlijk aansprakelijk als de vereniging nadeel ondervindt doordat het bestuur zijn taken niet behoorlijk heeft vervuld.

Het belangrijkste en machtigste orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering. Ieder lid van de vereniging heeft daarin in principe één stem.

Als de vereniging wordt opgericht bij notariële akte, dan dient de akte van oprichting de statuten te bevatten en deze statuten dienen te voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden. De statuten kunnen worden aangevuld met een huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement hoeft niet notarieel te worden vastgelegd en geeft uitvoering en invulling aan statutaire regels. Wij adviseren u graag over de inhoud van de statuten van uw vereniging.


ANBI's en SBBI's

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) behoeft geen schenkingsrecht of erfbelasting te betalen over schenkingen en erfenissen die zij ontvangt in het kader van het algemeen belang. De statuten van een ANBI moeten echter wel voldoen aan een aantal door de Belastingdienst gestelde eisen om in aanmerking te komen voor een ANBI beschikking.

Sinds 1 januari 2010 kennen we ook de zogenaamde SBBI's ofwel de Sociaal Belang Behartigende Instellingen. Het gaat dan om instellingen die een particulier belang dienen, maar daarbij tegelijkertijd een sociaal belang behartigen. Net als bij de ANBI zijn schenkingen en erfenissen aan een SBBI vrij van schenkings- en erfbelasting. Giften aan een SBBI komen echter niet in aanmerking voor aftrekbaarheid in de inkomstenbelasting terwijl dit bij een gift aan een ANBI wel het geval kan zijn.

Wij kunnen voor u beoordelen of uw instelling in aanmerking komt voor een ANBI-beschikking of SBBI-status.