Maatschap


U wilt met anderen een bedrijf beginnen. Een spannend besluit de betrokkenen en het is belangrijk dat u de onderlinge afspraken goed vastlegt. Vastlegging van die afspraken doet u in een firma- of maatschapscontract.


Aangaan Maatschap

Als u met twee of meer personen, gaat samenwerken waarbij iedereen iets "inbrengt" en gezamenlijk een bepaald doel nastreeft, noemen we deze samenwerkingsvorm maatschap. De samenwerkende personen worden ook wel aangeduid met de term maten. Hetgeen u en de andere ma(a)t(en) inbrengen kan bestaan uit arbeid, geld en/of goederen. Niet iedereen hoeft exact hetzelfde in te brengen. Winsten en verliezen worden in principe verdeeld in verhouding tot ieders inbreng.

Veel "vrije" beroepsbeoefenaren zoals artsen of accountants werken in een maatschap samen maar ook in de agrarische sector komt de maatschap vaak voor.

De onderlinge verplichtingen van de maten staan in een contract, de "maatschapsovereenkomst". In de wet wordt niet veel aandacht besteed aan maatschap. U kunt voor de inhoud van de onderlinge afspraken niet terugvallen op de wet, daarmee is het dus van belang dat u zich bij het opstellen van de maatschapsovereenkomst laat bijstaan.

Er bestaan "stille maatschappen" en "openbare maatschappen". De eerste soort is een maatschap waarbij de maten alleen afspraken maken die onderling gelden maar waarvan de samenwerking voor derden kenbaar is.

Wanneer maatschappen wel als zodanig naar buiten treden noemen we een dergelijke maatschap een openbare maatschap. Verschillen met de stille maatschap zijn:

- de openbare maatschap kan in rechte kan worden betrokken of kan zelf in rechte optreden;
- we nemen aan dat een openbare maatschap een van het privé-vermogen van de maten afgescheiden maatschapsvermogen bezit. Hiermee wordt voorkomen dat privé-schuldeisers van een maat zich tijdens het bestaan van de maatschap kunnen verhalen op dat afgescheiden vennootschapsvermogen. Dit afgescheiden vermogen is primair bedoeld voor zakelijke schuldeisers.

Echter: zakelijke schuldeisers kunnen zich zowel op het vennootschappelijk vermogen, alsook op het privé-vermogen van de maten verhalen.

Iedere maat mag in principe beheersdaden verrichten, dat zijn handelingen die tot de normale gang van zaken van de maatschap horen. Beschikkingshandelingen zijn handelingen die buiten de normale activiteiten van de maatschap vallen, beschikken mogen de maten dan ook alleen gezamenlijk doen. Over deze bevoegdheden worden in de maatschapsovereenkomst vaak praktische afspraken gemaakt. Wanneer een maat op grond van gemaakte afspraken of een volmacht bevoegd is namens de maatschap te handelen bindt hij daarmee alle maten, en wel voor gelijke delen. Heeft een maat echter in strijd met zijn bevoegdheid gehandeld, dan bindt hij de overige maten in beginsel niet.