Firma (vennootschap onder firma)


Aangaan Vennootschap onder firma

Een v.o.f. is een openbare maatschap die een bedrijf uitoefent en komt tot stand doordat de vennoten een overeenkomst sluiten, het "vennootschapscontract". Evenals bij de maatschap is raadpleging van deskundigen bij het opstellen van zo'n overeenkomst belangrijk. Met name dient daarbij aandacht te worden gegeven aan de persoonlijke aansprakelijkheid van de vennoten.

Hetgeen bij de maatschap is opgemerkt over vennootschapsvermogen en privé-vermogen geldt ook voor een v.o.f.

Anders dan bij de maatschap is in beginsel iedere vennoot bevoegd namens de v.o.f te handelen. Daarop kent de wet drie uitzonderingen:
  • als een vennoot in het geheel niet vertegenwoordigingsbevoegd is (op grond van de vennootschapsakte);
  • de verrichte handeling valt niet binnen het doel van de vennootschap;
  • als het een handeling betreft ten aanzien waarvan de vennoot volgens de vennootschapsakte onbevoegd is.

Anders dan bij de maatschap is bij de v.o.f. iedere vennoot hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor alle vennootschapsschulden. Wanneer u een v.o.f. aangaat waarin over de vertegenwoordigingsbevoegdheid nadere afspraken zijn gemaakt is het van groot belang dat u deze direct en correct in het Handelsregister inschrijft. Zolang dat niet is gebeurd is iedere vennoot voor alle handelingen volledig vertegenwoordigingsbevoegd met alle risico's van dien voor de individuele vennoten.